Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00 902) przy ul. Wiejskiej 10;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kprp.iod@prezydent.pl;

3) dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa będą przetwarzane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na potrzeby rozpatrzenia wniosku i realizacji wnioskowanego dofinansowania, to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 90 ze zmianami Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, weryfikacji jego treści oraz realizacji przyznanego dofinansowania odbiorcami danych osobowych mogą być inne organy zgodnie z ich właściwością, w tym w zakresie niezbędnym do zapewniania obsługi finansowej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, to jest w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 5 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 90 ze zmianami Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241), odbiorcą danych może być Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;

5) w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa odbiorcą danych osobowych beneficjenta będzie każda osoba mająca dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;

6) administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7) dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej i kategorii archiwalnej nadanej sprawie, przy czym wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa będące podstawę przyznania wykorzystanego dofinansowania, dokumenty związane z przyznaniem i rozliczeniem takiego dofinansowania oraz plany rzeczowo-finansowe odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa stanowią w świetle przyjętej klasyfikacji materiały archiwalne;

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

10) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

11) jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12) osoba, której dane dotyczą, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie z zastrzeżeniem, że brak danych osobowych beneficjenta we wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.