Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.


Wstęp deklaracji

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa działając poprzez swoje Biuro zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.skozk.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. + 48 12 422 69 99
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. część załączników jest w postaci skanów.
Powody wyłączenia:
1. część załączników została opublikowana przed wejściem w życie ustawy.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest pan Michał Skoczylas, adres poczty elektronicznej: biuro@skozk.krakow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 422 69 99 w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub który jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, określając kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa znajduje się na parterze dawnego pałacu przy ul. Kanoniczej 24, położonego w strefie ograniczonego ruchu i wpisanego do rejestru zabytków. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Podzamcze. Do bramy wejściowej budynku przy ul. Kanoniczej 24 prowadzi droga ruchu pieszego o nawierzchni z „kocich łbów”, dlatego dla osób poruszających się na wózkach wskazana jest pomoc osoby towarzyszącej. Wejście do pomieszczeń Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa znajduje się na dziedzińcu budynku, po lewej stronie od wyjścia z sieni na dziedziniec. Dostęp z ulicy do dziedzińca wolny jest od barier poziomych i pionowych. Z poziomu dziedzińca do pomieszczeń Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prowadzą schody złożone z czterech stopni. Schody te nie są wyposażone w rampę podjazdową lub windę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Do budynku i do pomieszczeń Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Usługa tłumacza języka polskiego migowego (PJM) jest dostępna na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewnia się komunikację polegającą na tym, że pracownik Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa po zawiadomieniu telefonicznym lub przy użyciu poczty elektronicznej przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową udaje się celem zapewnienia tejże obsługi do sieni zlokalizowanej na parterze przy wejściu do budynku.